Cele

  • Dążenia do zrzeszania osób zainteresowanych zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych indywidualnych i seryjnych zajmujących się również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu.
  • Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
  • Współdziałanie, w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami, w specjalizacjii dokształcaniu członków Towarzystwa oraz działanie na rzecz kształcenia fachowców.
  • Udzielanie pomocy członkom w ich pracy zawodowej i naukowej oraz promowanie współpracy lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w celu rozwiązywania problemów i integracji środowiska.
  • Dbanie o rozwój Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu w Polsce oraz promowanie i reprezentowanie środowiska w strukturach lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych.
  • Współpraca z instytucjami i władzami w zaopatrywaniu ludności w wyroby medyczne oraz z innymi organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych jak również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne.
  • Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortotyki i protetyki narządu ruchu, propagowanie wiedzy ortotycznej i protetycznej oraz współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortotyki i protetyki narządu ruchu za granicą.