Patronat honorowy

Wypełniony wniosek należy odesłać na adres: [email protected]

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr 


§ 2

Patronat honorowy Prezesa PTOiPr lub udziału Prezesa PTOiPr w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego PTOiPr stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla wydarzenia bezpośrednio związanego z:
– promocją zagadnień: dobierania, projektowania, budowania, dopasowywania i stosowania wyrobów medycznych indywidualnych i seryjnych; zajmujących się również innymi dziedzinami dotyczącymi narządu ruchu i opieką nad osobami stosującymi wyroby medyczne z uwagi na dysfunkcję narządu ruchu,
 – promocją zawodów: technik ortopeda, technik biomechanik, obuwnik ortopedyczny, mechanik ortopeda, inżynier biomedyczny,
– edukacją zdrowotną,
– edukacją zawodową.


§ 3

Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego PTOiPr oraz patronatu medialnego PTOiPr podejmuje Prezes PTOiPr wraz z Sekretarzem PTOiPr


§ 4

Przyznanie przez PTOiPr patronatu honorowego lub udziału w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez PTOiPr dla organizatora.

Rozdział 3
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr lub rezygnacja Prezesa PTOiPr z udziału w komitecie honorowym  

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes PTOiPr może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny PTOiPr lub wycofać swój udział w komitecie honorowym. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr wydarzenia organizator jest informowany w formie pisemnej. 

§ 6

Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego PTOiPr, lub rezygnacja Prezesa PTOiPr z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją wydarzenia.