Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu podpisało list intencyjny z Polskim Towarzystwem Fizjoterapii. Partnerstwo dotyczy wyrażenia woli współpracy na polu merytorycznym.

Strony wyrażają wolę współpracy w zakresie:

  1. Współpracy w zakresie tworzenia projektów i zmian legislacyjnych podnoszących kwalifikacje i kompetencje członków obu stron
  2. Współpracę w zakresie tworzenia zespołów interdyscyplinarnych wspierających kompleksową opiekę osób z niepełnosprawnościami i minimalizacją skutków zmian cywilizacyjnych w odniesieniu do sprawności osób zamieszkujących na terenie Polski.
  3. Udoskonalania procesu kształcenia członków obu stron celem wzrostu kompetencji formalnych w zakresie wytwarzania, ordynowania, dostosowywania i wykonywania wyrobów medycznych wykonywanych seryjnie oraz na zamówienie.
  4. Współpraca przy organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy.
  5. Wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy stronami w zakresie kompetencji statutowych obu organizacji.

Link: http://fizjoterapia.org.pl/