Struktura

Skład Zarządu


Prezes Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Skarbnik

V-ce Prezes Zarządu

Sekretarz

Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Małgorzata Kahl – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
 • Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej
 • Marcin Zaczyk – członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński

 • Filip Zarychta – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Krystian Goluch – członek Sądu Koleżeńskiego
 • Jacek Kowalczyk – członek Sądu Koleżeńskiego

Sekcja Naukowa

Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu rozwijania kierunkowe zainteresowania członków w dziedzinach naukowo dydaktycznych, w szczególności:

 1. Dobierania, projektowania, konstruowania, budowania i dopasowywania oraz zastosowania wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie lub seryjnych służących do indywidualnego zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń i dysfunkcji trwałej oraz czasowej narządu ruchu,
 2. Innych dziedziny nauki wspierające szeroko rozumianą rehabilitację społeczną, zawodową, edukację oraz opiekę nad osobami z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Podnoszenia jakości fachowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością stosującymi wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia
 4. Kształcenia i edukacji osób zajmujących się opieką i obsługą osób stosujących wyrobymedyczne do indywidualnego zaopatrzenia.

W skład Sekcji Naukowej PTOiPr wchodzą:

REGULAMIN SEKCJI NAUKOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOTYKI I PROTETYKI NARZĄDU RUCHU

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Głównego. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego w miarę potrzeby, jednak nierzadziej niż raz na pół roku. Wskłąd Rady Konsultacyjnej wchodzą:

 • Rafał Pierzchalski – przewodniczący Rady Konsultacyjnej – z upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego PTOiPr
 • Mateusz Curyło – przewodniczący Sekcji Naukowej
 • Filip Zarychta – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
 • Małgorzata Kahl – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Agnieszka Ciukszo – członek ISPO International

Prezes Zarządu może zapraszać na posiedzenie Rady Konsultacyjnej osoby spoza Towarzystwa, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym.